Integritetspolicy

StinasMat behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera och ge service till besökare, klienter och intressenter.

StinasMat får dina uppgifter från kontaktformulär via hemsidan eller uppgifter som du själv anger i till exempel mail. StinasMat tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är via samtycke, vilket du som person accepterar genom att du via formulär eller mail tillhandahåller uppgifter till StinasMat. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge det finns ett behov för StinasMat ur service-synpunkt. Det kan till exempel vara under den period du är kund hos oss eller anmält ett intresse.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan part. All information du delger StinasMat som kund är skyddat och stämplat konfidentiellt mellan oss. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stina Algulin, StinasMat. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stina@stinasmat.nu. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.